Privacy Policy

Datacon handelt met betrekking tot uw gegevens volgens de algemene verordering gegevensbescherming en volgt hiervoor onderstaande richtlijnen

Privacy policy

Datacon hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Datacon houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd).  Dit brengt met zich mee dat Datacon zich tenminste aan de onderstaande richtlijnen houdt.
 

Doel en omvang

Datacon verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, waarbij het aantal gegevens enkel beperkt is tot datgene wat we hiervoor nodig hebben.

Toestemming

Datacon vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij u de mogelijkheid heeft om de gegevens te laten verwijderen.

Beveiliging

Datacon heeft diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te kunnen garanderen dat de beveiliging van uw persoonsgegevens bij ons gewaarborgd is.

Delen met derden

Datacon deelt uw gegevens niet met andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Op de hoogte

Datacon is volledig op ge hoogte van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens en handelt hier ook naar.

Vragen?

Datacon is verantwoordelijk voor uw gegevens. Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op.


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Datacon verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Beantwoorden van vragen

Om uw vraag te kunnen beantwoorden die u heeft gesteld via ons contactformulier

Relevante informatie

Om u in de toekomst te kunnen voorzien van voor u relevante informatie

Relevante events

Voor het versturen van uitnodigingen voor events die voor u relevant zijn.


Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij aan u een aantal (beperkte) gegevens, namelijk uw voornaam, uw achternaam, uw telefoonnummer en uw e-mail adres. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Cloud provider

Uw gegevens worden opgeslagen bij een cloud provider die voldoet aan strikte beveiligingseisen en ISO27001.

CRM provider

Uw gegevens worden versleuteld opgeslagen in een CRM systeem, dat met een gebruikersnaam en wachtwoord is beveiligd.

Marketing bureau

Uw gegevens kunnen worden gebruikt door een marketing bureau voor het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Datacon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Datacon heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen

Geheimhoudingsplicht

Alle personen die namens Datacon van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Beveiliging

Datacon hanteert een strikte beleid met betrekking tot gebruikersnamen en wachtwoorden op al haar systemen

Encryptie

Datacon pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

Backup

Datacon maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Evaluatie

Datacon test en evalueert haar processen en systemen regelmatig om ervoor te zorgen dat zorgvuldigheid gewaarborgd blijft.

Op de hoogte

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Verzoeken hieromtrent kunt u indienen via onze security officer, mailadres privacy@datacon.nl. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.